Provozní a náštěvní řád

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců sportovní haly (dále jen „SH”) a jejich práva a povinnosti.
 2. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SH) zákazu vstupu (u ostatních osob).
Článek 2

SH slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost klubů,
škol a veřejnosti

Článek 3

Komplex prostor SH tvoří:

- hrací plocha
- tribuny diváků a ochozy
- šatny se sprchami a WC
- kanceláře
- sklady sportovního materiálu
- provozní technické a sociální prostory
- hotelová restaurační část a fit centrum

Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v
kanceláři manažera SH.Část II Provoznípravidla a pravidla užívání prostor SH

Článek 4
Všeobecná pravidla
 1. Časové využívání prostor SH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání SH se předkládají průběžně.
 2. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit na telefonním čísle 607585282 nebo na recepci tel. 417846111,
 3. e-mailjanousek@halateplice.cz
 4. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor SH se uplatňují u manažéra SH
 5. Rozvrh sestavuje a vydává manažér SH .
 6. Pokud dlouhodobý uživatel nezruší sportovní akci (trénink) v dostatečném předstihu (minimálně 3 dny předem), budou sjednané hodiny účtovány uživateli ve výši 100% objednávky.
 7. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správaSH právo tréninkové hodiny zrušit. O zrušení tréninkových hodin z tohoto důvodu budou uživatelé informováni dva týdny předem.
 8. Volné kapacity budou nabídnuty veřejnosti. Rozvrh akcí se rozepisuje vždy na měsíc a je veřejně přístupný.
 9. Smluvní dlouhodobí uživatelé SH se prokazují dohodnutým způsobem.
 10. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení a zápisu v recepci.
 11. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské služby, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.
 12. V celém komplexu SH je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a je zakázáno vnášet do SH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. Je zakázáno manipulovat s hydranty nebo s uzavřenými nouzovými východy. Je zakázáno odkládat jakékoli věci a sedat si na radiátory ústředního topení.
 13. Uživatel odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 14. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách SH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel.Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve SH v souvislosti s činností uživatele.
 15. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení SH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 16. Do SH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 17. Parkování v okolí SH je dovoleno jen na vyhrazených místech.

Článek 5
Pravidla používání hrací plochy hřišť

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel (trenér). Nezletilé osoby mají přístup na hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté osoby.
 2. Vstup na hrací plochu a do prostoru šaten je možný jen v čisté sálové obuvi se světlou podrážkou. Uživatel (trenér) je povinen provádět pravidelné kontroly zda je toto nařízení dodržováno.
 3. Ve všech prostorách SH je přísný zákaz používání házenkářského vosku pod pokutou 500 Kč.
 4. Manažer SH, provozní údržbář, případně recepční mohou provést kontrolu výše uvedeného nařízení a tuto nekázeň potrestat vykázáním ze SH, případně zrušit tuto akci.
 5. Při sportovních utkáních je za dodržení nařízení, podle odst. 2 a odst. 3 tohoto článku odpovědný hlavní pořadatel a to i za družstvo hostí.
 6. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu.
 7. Bez souhlasu manažera SH nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch (lajnování), lepit značky apod.
 8. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele SH.
 9. Je přísný zákaz pohybu osob na hrací ploše při zvedání a spouštění konstrukcí basketbalových košů.
 10. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na dělící a ochranné sítě.

Článek 6
Užívání tribuny a ochozů

 1. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.
 2. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity.
 3. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce.

Článek 7
Užívání stálých pracovišť a kanceláří

 1. Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost osoby kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
 2. Klíče od těchto prostor jsou uloženy v recepci. Vyzvednout si je mohou pouze osoby určené manažerem SH.

Článek 8
Užívání šaten

 1. Uživatel (družstvo) může vstoupit do šaten nejdříve 20 min. před zahájením užívání SH (tréninkové jednotky) pouze za přítomnosti odpovědné osoby.
 2. Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci.
 3. Při sportovních utkáních či turnajích je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten pro všechna družstva a nese odpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené.
 4. Do prostoru šaten, na plochu sportoviště a do fit centra vstupují všechny osoby v přezůvkách nebo sportovní čisté obuvi.


Článek 9
Provozní doba ve SH

Provozní doba je v pracovní dny i v dny pracovního klidu od 8:00
do 22:00 hod. Výjimku z provozní doby povoluje manažer SH.

Část III
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 10
Všeobecná ustanovení

 1. Za provoz SH odpovídá manažer SH. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele SH.
 3. Při užívání prostor SH platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 4. Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.
 5. Ceny užívání sportovišť a hotelové části jsou stanoveny ceníkem sazeb a schválila jej rada města Teplice.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád Sportovní haly Teplice nabývá platnosti aúčinnostidnem vydání.


V Teplicích 1. 11. 2007

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Sportovní haly Teplice

I.

Základní ustanovení

1. Sportovní hala Teplice, příspěvková organizace se sídlem Na Stínadlech 3280, 41501 Teplice. IČ: 75111187 jako provozovatel sportovního zařízení (dále jen zařízení) vydává tento návštěvní řád sodkazem na povinnost, kterou mu vtomto směru ukládá zákon.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné sportovní nebo kulturní akce.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se vjeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

5. Tento návštěvní řád je závazný i vpřípadě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

II.

Vstup a pobyt vzařízení

1. Vstupovat a pobývat vzařízení mohou návštěvníci na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu vzařízení, nebo při povolení volného vstupu pořadatelem.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění kpobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. Vopačném případě bere na vědomí, že bude zprostor zařízení vyveden.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude vrozporu správními předpisy, stímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí stím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.

Povinnosti návštěvníků zařízení

1. Každý návštěvník je povinen chovat se vprostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného vjeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

3. Při pobytu vzařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech ktomu vyhrazených a určených.

IV.

Zákazy

Vprostorách zařízení je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek

d) vnášet natlakované nádoby

e) vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)

f) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g) kouření a používání otevřeného ohně

h) ničit zařízení a jeho vybavení

i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j) bez souhlasu provozovatele pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce

k) odhazování odpadků mimo místa ktomu určená

V.

Pořadatelská služba

1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.

2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení POŘADATEL

3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny kzabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a kbezproblémovému průběhu sportovní akce.

4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna kdohledu avydávání pokynů též bezpečnostní služba. Vrámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI.

Odpovědnost za škody

a důsledky porušení návštěvního řádu

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá vzařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob vobdobném poměru.

2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit na recepci haly.

3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána vsouladu spříslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. vdůsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

VII.

Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1.1. 2009